Search this site or the web

Site search Web search

KIDATO I KIDATO II KIDATO III KIDATO IV MAZOEZI

KIDATO CHA TATU

Kusikiliza na Kuzungumza Shabaha,  Yaliyomo( Matamshi bora, Maamkizi na Mazungumso , Ufahamu wa kusikilizaKusikiliza na kudadisi, Mapendekeso).

Serufi na Matumizi ya LughaShabaha, Yaliyomo(Lugha, Aina za maneno, Ngeli za nomino, Viambishi, Nyakati na hali, Myambuliko wa vitenzi, Sentensi ya Kiswahili, Uakifishaji, Ukumbwa na Udogo, Umoja na Wingi, Mapendekezo).

KusomaShabaha, Yaliyomo(Kusoma kwa sauti,Kusoma kwa ufahamu, Kusoma kwa kina, Kusoma kwa mapana, Matumizi ya maktaba, Matumizi ya kamusi, Mapendekezo)

 

KuandikaShabaha, Yaliyomo (Uandishi wa Kawaida, Utungaji wa Kiuamilifu, Uandishi wa Insha, Utungaji wa Kisanii, Mapendekezo)